IMGP2609

Om Kråko

Kråko Sjøhytteområde ligg på ei halvøy 4 km vest for Fitjar sentrum. Delar av området ligg vendt mot idylliske Hellandsfjorden og ein stor del av området er vendt vestover mot Fitjarøyane og den indre skipslægja. Kråkohalvøya er på ca 1 600 daa. Området er regulert til fritidsbustader av ulike slag. Det er vidare sett av areal for naust, båtplassar og diverse friareal. Dei fleste byggeområda gjev plass for 10-20 hytteeiningar. I gjennomsnitt er tomtene ca 1 daa, men dette varierer ein del. Mellom byggeområda er det sett av romslige areal som ikkje skal utbyggjast. Når området er ferdig utbygd, vil ca 2/3 av samla areal verta verande ubebygd. Pr februar 2014 er det bygd ut ca 150 hytter/solgte tomter i området.

 

Tekniske anlegg
All ny utbyggjing i Kråko vert knytta til det tekniske fellesanlegget. Årsavgifter 2014 for hytter. Veg       kr   790,- Avløp    kr 3 165,- Vatn      kr 1 605,- Sum      kr 5 560,- Det gjeld særskilte satsar for naust. Årsavgift vert fakturert 1 gong pr år i april månad. Alle eigarar (heimelshavarar) av tomter der det er innbetalt for bruksrett for tekniske anlegg, vert fakturert årsavgift for veg frå det tidspunkt ein får heimel på eigedomen. Årsavgift for avløp og vatn vert fakturert frå påkoblingstidspunktet.

Breiband
Det vert lagt tekkerør for fiberkabel inn til alle tomter. Abonnement for breiband/TV/fasttelefon kan tingast hos Fitjar Kraftlag  www.fitjar-kraftlag.no

Renovasjon og eiendomsskatt
Det er pliktig deltaking i kommunen sitt opplegg for renovasjon. Container for hytteavfall er plassert i området. I Fitjar sentrum og i Svartasmåget er punkt for kildesortering. Sjå ellers www.fitjar.kommune.no   og   www.sim.as/  . Renovasjonsavgift betalast til SIM/Fitjar kommune. Fitjar kommune har innført eigedomsskatt som også omfatter fritidseiendommar.

Brøyting
Hovudvegen og dei fleste sidevegane vert brøyta. Nærmare info hos utbyggjar.

Drift og vedlikehald av avløpspumper
Avløpsvatn vert dels transportert ved naturleg fall og dels med avløpspumper. Det er ABS Norge AS som har prosjektert pumpesystemet for avløpsanlegget og alle pumper som vert påkobla trykkavløpsledning, skal vera i samsvar med beskrivelse gitt av ABS Norge AS (pumpetype, ledningsdimensjon m.v.). Kråko Utvikling AS har organisert opplegg for vedlikehald av avløpspumper. Dette er ei frivillig ordning der den einskilde pumpeeigar inngår avtale og får utført avtalt ettersyn av avløpspumpe. Det er lagra ekstra pumpe på Fitjar, og denne kan nyttast som reservepumpe dersom det skulle bli behov for dette. Dei som har inngått avtale om årsvedlikehald av avløpspumpe, har tilgang til reservepumpe. Merk for øvrig at den beste sikringa mot driftsproblem er at kvar enkelt sikrar at avløpet på eiga hytte ikkje vert tilført gjenstander som kan skada pumpe og/eller ledningssystem. Dessutan er jevnleg ettersyn og spyling sterkt å anbefala. Det er Fitjar Småbåt & Fritidsservice AS som etter avtale har ansvar for vedlikehaldsordninga for avløpspumper. Vakttelefon er 944 30 500. Dersom du ønsker å teikna avtale om pumpevedlikehald kan du kontakte Kråko Utvikling AS på e-post: post@kråko.no

El-forsyning
Fitjar Kraftlag har bygd ut el-forsyninga til området og tomtekjøparar må betala p.t. kr 26 500,- i Anleggsbidrag for el-forsyning. Beløpet vert fakturert frå Fitjar Kraftlag når kjøpar oppnår heimel på tomten. Hertil må tomteeigar betala p.t. kr 6 000,- for straummålar/montering av straummålar. Dette beløpet vert betalt ved påkobling. Ved kjøp av ferdige bygg er Anleggsbidraget normalt inkludert i kjøpesummen dersom ikkje anna er avtalt. Det gjeld særskilte betalingssatsar for naust.