Alle grunneigarane i Kråko Sjøhytteområde står til teneste dersom du lurer på noko. Ta gjerne kontakt!

Thorland Bygg og Eigedom AS

Har tomter og prosjekt i Hellandsstraumen, Straumsreset og Høgakråko.

Geir Thorland 

tlf 95105356
geir.thorland@krako.no

Om oss i Kråko Utvikling AS

Vi som byggjer ut Kråko, ynskjer å skapa opplevingar og eigedomar av varig verdi, som er til glede for folk utover levetida vår. Vi vil vera her sjølv, leve, oppleva, arbeida og nyta. Vi skal ikkje ut av prosjektet etter at hyttene er ferdigbygde. Vi er fascinert av dei opplevingar Kråko har å by på, og vi vil dela desse med andre, dela det som vi oppfattar som godt.Utbygging og sal av tomter og ferdigprosjekterte bygg skjer i regi av den enkelte grunneigaren. Denne nettsida er ein felles portal der du kan få oversyn over alle prosjekt som er for sal, anten det er tomter, hytter, naust eller båtplassar.