Alle grunneigarane i Kråko Sjøhytteområde står til teneste dersom du lurer på noko. Ta gjerne kontakt!

Grønavikjo Utvikling AS

Har tomter i nordre enden av Kråko, i Grønavikjo, Drageidklubben og Skykkjeneset. Dei driv også båthavna i Grønavikjo.

Frode Fitjar

tlf 901 20 281

frode.fitjar@krako.no

Grønavikjo Utvikling AS

Om oss i Kråko Utvikling AS

Vi som byggjer ut Kråko, ynskjer å skapa opplevingar og eigedomar av varig verdi, som er til glede for folk utover levetida vår. Vi vil vera her sjølv, leve, oppleva, arbeida og nyta. Vi skal ikkje ut av prosjektet etter at hyttene er ferdigbygde. Vi er fascinert av dei opplevingar Kråko har å by på, og vi vil dela desse med andre, dela det som vi oppfattar som godt.

Utbygging og sal av tomter og ferdigprosjekterte bygg skjer i regi av den enkelte grunneigaren. Denne nettsida er ein felles portal der du kan få oversyn over alle prosjekt som er for sal, anten det er tomter, hytter, naust eller båtplassar.