Naust med båtplass på BLIKK bryggje

To nausteiningar på BLIKK bryggje for sal. Begge einingane er i andre etasje i bygg nr 05.
Eining 05c er 20 m2. med vindu/utsikt mot sjøen/kaiområdet. Eining 05d er 20 m2.
Felles for begge einingane er at dei har åpen himling, slik at romma har ei luftig kjensle.
Det følger båtplass med kvar eining.

Einingane inngår i Sameiget BLIKK bryggje. Sameiet eig og drifter båtanlegg, gjestebrygge og felles utearealer. Anlegget har felles toalett og parkering. Bygningsmassen er regulert til naust-føremål og det er ikkje tillatt å omdisponere bygga til anna bruk. Den enkelte andelseigar har eksklusiv bruksrett til eige bygg og ansvar for vedlikehald av dette. I forkant av naustbygga er det definert uteareal med eksklusiv bruksrett. Kjøper må tiltre etablert sameigeavtale.

Sameiget har ansvar for vedlikehald av fellesanlegg (flytebrygger, gjestekaier, felles uteområder, toalett mm.) Sameiget betaler forsikring av bygg og anlegg, eigedomsskatt, årsavgift for vatn og avløp, felles strøm med meir. Årleg innbetaling til sameiget er ca kr.3 500.

Dei to einingane kan om ønskeleg seljast samla og slås saman til ei eining.

BLIKK bryggje er teikna av jk arkitektur as. Området har høg estetisk og funksjonell kvalitet. Området er sør-vestvendt, solrikt og med god livd for nordavinden.

Pris inklusiv båtplass:
05c      kr 700 000,-
05d      kr 550 000,-

For informasjon og visning, ta kontakt med
Johannes Sandvik
tlf 916 67 961
johs.sandvik@krako.no